CVA-ketenzorg: een exploratie van de visie van huisartsen in een beperkte regio

714 p
Samenvatting

In Nederland wordt gebruikgemaakt van ketenzorgmodellen om de CVA-zorg (CVA: cerebrovasculair
accident) te coördineren. Busschots et al. onderzochten reeds de mogelijkheid tot implementatie
in België van dit soort modellen, maar de visie van huisartsen werd door hen niet onderzocht.
Dit laatste vormde dan ook de doelstelling van het voorliggende artikel: het onderzoeken van de
visie van enkele huisartsen inzake de huidige CVA-zorg. Daarnaast wordt hun idee over het Nederlandse
CVA-ketenzorgmodel en de implementatie ervan in België nagevraagd.
Via semigestructureerde interviews bij een doelgerichte steekproef van huisartsen in Limburg
werden kwalitatieve data bekomen. Deze werden met een thematische analyse gesynthetiseerd.
De tien bevraagde huisartsen blijken tevreden te zijn met de huidige chronische CVA-zorg. Er is
wel nood aan meer gestructureerd overleg en een betere integratie van het elektronisch medisch
dossier (EMD). Ook qua communicatie zijn er een aantal verbeterpunten mogelijk, zowel binnen de
eerstelijnszorg als tussen de eerste en tweede lijn. De huidige CVA-zorg in België is op maat van
de patiënt. Initiatieven om een ketenzorgmodel uit te werken, stuiten op weerstand, voornamelijk
vanwege de complexe organisatie van de zorgsector en de arbeids- en tijdsintensieve belasting
voor de huisarts.
De bevraagde huisartsen hechten dus minder waarde aan het CVA-ketenmodel dan verwacht.
Meer interprofessioneel overleg is essentieel. Het Belgische maatwerk vervangen door een Nederlands
standaardtraject lijkt moeilijk.

Auteur
J. De Lepeleire , W. Sermeus , F. Braem , T. Ecker , M. Schoenaers , Y. Vanrompay
Vakgebied
HUISARTSGENEESKUNDE
Jaargang 2018, Volume 74