De aanpak van osteoporose na een dwarslaesie

381 p
Samenvatting

Dit artikel brengt een overzicht van de huidige literatuur over de aanpak van osteoporose na een
dwarslaesie. De huidige wetenschappelijke literatuur ter zake werd op een systematische manier
verkend door een zoektocht in vier elektronische databanken: PubMed, Embase, The Cochrane
Library en PEDro. Alle artikels werden beoordeeld op basis van de titel en het abstract. Indien relevant
bevonden werd de volledige tekst van het artikel doorgenomen om te bepalen of het voldeed
aan de inclusiecriteria. Over de geïncludeerde klinische gerandomiseerde studies (RCT’s) heen werd
een statistische vergelijking gemaakt.
Er werden negentien RCT’s in deze studie opgenomen. Alle suggereren dat sommige bisfosfonaten
doeltreffend kunnen zijn om de botkwaliteit te optimaliseren, zowel in de vroege als in de
chronische fase van osteoporose geïnduceerd door een dwarslaesie. De statistische analyse wijst
uit dat de intraveneuze toediening van zolendronaat of de orale toediening van alendronaat mogelijk
het beste beleid is om deze aandoening aan te pakken. Revalidatietechnieken hebben geen
bewezen werkzaamheid om het verlies aan botkwaliteit te stoppen.
Deze systematische review suggereert dus dat de toediening van bisfosfonaten het sublaesionale
botverlies zou kunnen tegengaan, maar vindt geen afdoend bewijs over het nut van verschillende
revalidatiemodaliteiten in de aanpak van osteoporose geïnduceerd door een dwarslaesie.

Auteur
M. Lauwers , M. De Jaeger , N. Draulans , A. De Groef , K. Peers , C. Kiekens
Vakgebied
REUMATOLOGIE
Jaargang 2020, Volume 76