Evaluatie van de vullingsstatus bij het cardiorenaal syndroom

871 p
Samenvatting

Patiënten met hartfalen presenteren zich vaak met acute nierinsufficiëntie. Dit kan veroorzaakt worden door hypoperfusie of congestie van de nieren bij respectievelijk onder- of overvulling. Aan de hand van twee casussen worden de diagnostische aangrijpingspunten bij hartfalen verduidelijkt. In casus A bood een 80-jarige patiënte zich aan op de spoedgevallendienst met koorts, toegenomen hoest en dyspneu. Het onderliggende infectieuze probleem was de uitlokkende factor voor acute hartdecompensatie met tekenen van congestie. In casus B kwam een 83-jarige patiënt, gekend met hartfalen, op jaarlijkse raadpleging bij de cardioloog. Op basis van gewichtstoename had hij op eigen initiatief zijn diureticum opgehoogd, maar op de raadpleging diende hij zich aan met klachten van ondervulling. Bij patiënten met hartfalen moet dus steeds achterhaald worden of er klachten zijn van onder- of overvulling. Het bundelen van diagnostische aangrijpingspunten uit de anamnese, het klinische en biochemische onderzoek, een thoraxfoto en een transthoracale echocardiografie geeft een nietinvasieve inschatting van de vullingsstatus.

Auteur
E. Meekers , P. Dendale
Vakgebied
CARDIOLOGIE
Jaargang 2018, Volume 74