Gastro-intestinale stromale tumoren: presentatie met een gastro-intestinale bloeding, diagnose en prognose

965 p
Samenvatting

Gastro-intestinale stromale tumoren (GIST’s) kunnen zich uiten als een acute gastro-intestinale bloeding.
Een snelle uitwerking is dan ook noodzakelijk. Na heelkunde van een niet-gemetastaseerde GIST moet
het risico op herval geëvalueerd worden om de nood aan een adjuvante behandeling in te schatten.
Moet de presentatie met een bloeding mee opgenomen worden als een risicofactor voor de prognose?
Er werd een literatuurstudie uitgevoerd in PubMed waarbij systematische reviews werden geselecteerd relevant voor het gegeven onderwerp. De gebruikte zoektermen waren combinaties van
de volgende: „gastrointestinal stromal tumor”, „diagnosis”, „prognosis”, „bleed” en „bleeding”.
De gewijzigde criteria van de „National Institutes of Health” (NIH), die rekening houden met de tumorlocatie, de grootte en de „mitotic rate”, worden algemeen gebruikt voor de risicostratificatie. Contourmappen bekomen met niet-lineaire modellen blijken iets accurater voor patiënten die in het classificatiesysteem net rond de cut-offwaarden gerangschikt worden. Nomogrammen kunnen gebruikt worden
om de individuele prognose van patiënten in te schatten. In één studie ziet men dat een bloeding een
invloed kan hebben op de prognose bij een GIST. Of het includeren van deze parameter een meerwaarde
heeft ten opzichte van de bestaande classificatiesystemen, moet nog verder onderzocht worden.

Auteur
L. Van Buggenhout , B. van Besien
Vakgebied
MAAG-DARMZIEKTEN , ONCOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75