Het gebruik van antidepressiva bij ouderen: prevalentie van gebruik op de afdeling geriatrie van een universitair ziekenhuis en toepassing van de herziene STOPP-criteria

1 353 p
Samenvatting

Ouderen gebruiken frequent antidepressiva. Deze patiëntenpopulatie is echter gevoeliger voor bijwerkingen
en geneesmiddeleninteracties. Deze beschrijvende studie wil het antidepressivagebruik
bij 75-plussers op de geriatrieafdeling in kaart brengen en nagaan of het voorschrijven ervan op een
wetenschappelijk onderbouwde manier gebeurt. Hiervoor werden patiënten ≥ 75 jaar opgenomen
tussen februari en juli 2017 op de afdeling geriatrie van ZNA Middelheim geïncludeerd. Er werd nagegaan
of ze antidepressiva innamen, om welk type het ging en in welke dosis, wie het voorschreef
en of het voorschrijven ervan voldeed aan de herziene STOPP-criteria („Screening Tool of Older
People’s Prescriptions”). Van de 239 geïncludeerde patiënten bleken er 61 antidepressiva te gebruiken,
met depressie als belangrijkste indicatie. Huisartsen bleken de meest frequente voorschrijvers.
Trazodon was het meest voorgeschreven product, dat in 50% van de gevallen gebruikt werd voor
slaapstoornissen. Antidepressiva werden in bijna één op vijf gevallen langer ingenomen dan aanbevolen.
Patiënten met diabetes mellitus (DM) en nierinsufficiëntie kregen minder vaak antidepressiva
voorgeschreven. Slechts 2,8% van de studiedeelnemers kreeg deze medicatie voorgeschreven
voor angststoornissen. Het voorschrijven van antidepressiva bij ouderen gebeurt dus vaak niet op
een wetenschappelijk onderbouwde manier. Duidelijkere richtlijnen kunnen een oplossing bieden,
maar hiervoor zijn meer studies nodig rond het gebruik ervan bij ouderen.

Auteur
L. Gers , M. Petrovic , S. Perkisas , M. Vandewoude
Vakgebied
GERIATRIE
Jaargang 2018, Volume 74