Hoogtechnologisch draagmoederschap in België anno 2020

556 p
Samenvatting

Het draagmoederschap is een complexe vorm van medisch geassisteerde voortplanting. Men spreekt van een draagmoederschap wanneer een vrouw een kind draagt en ter wereld brengt, met de bedoeling om het kind en alle bijbehorende ouderschapsrechten en -plichten over te dragen aan (een) wensouder(s). In België wordt het hoogtechnologische draagmoederschap in enkele fertiliteitscentra toegepast. Sinds 2007 legt de Wet op de medisch begeleide voortplanting de leeftijdsgrenzen en het niet-commerciële karakter van alle vormen van een medisch begeleide voortplanting vast. In België moeten de wensouders zelf hun kandidaat-draagmoeder meebrengen. Er is geen nationale richtlijn met indicaties voor deze behandeling. Daardoor hanteert elk fertiliteitscentrum dat openstaat voor draagmoederschapsaanvragen zijn eigen in- en exclusiecriteria voor de opstart van de dossiers en de te volgen aanmeldingsprocedure. Sinds 2011 aanvaardt de afdeling reproductieve geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Gent ook aanvragen van homoseksuele wensouders. Deze groep wensouders neemt een reële plaats in als indicatie voor het opstarten van de procedure. Bij elke aanvraag voor een hoogtechnologisch draagmoederschap horen een medische en psychologische screening en de nodige juridische consulten. De aanmeldingsprocedure verloopt in verschillende fasen en vraagt van alle betrokken partijen de nodige tijd en inzet. Deze zorgvuldigheid maakt dat slechts een kleine groep wensouders daadwerkelijk tot de behandelingsfase doorstroomt. In België is er (nog steeds) geen specifieke wetgeving betreffende het draagmoederschap. Een wettelijke regeling zou nochtans een meerwaarde betekenen voor alle betrokkenen.

Auteur
I. Stuyver , P. Vanbrabant , L. van Glabeke , I. De Croo , N. Peters , P. De Sutter
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE
Jaargang 2020, Volume 76