Hypofysaire apoplexie tijdens de zwangerschap

1 441 p
Samenvatting

Een 35-jarige patiënte gekend met een microadenoom op de hypofyse stond onder behandeling
van 2,5 mg bromocriptine per dag en werd later spontaan zwanger. De zwangerschap kende een
aantal complicaties en op een zwangerschapsduur van 36 weken bemerkte de patiënte toenemend
visusverlies. Gezien de voorgeschiedenis werd er een MRI verricht van de hypofyse, waarbij hypofysaire
apoplexie werd vastgesteld. Na multidisciplinair overleg werd er gekozen voor een conservatieve
behandeling met het toedienen van 100 mg hydrocortison gevolgd door een keizersnede.
Postoperatief werd cortisoldeficiëntie vastgesteld en een behandeling met hydrocortison werd ingesteld.
De volgende dagen recupereerde de corticotrope as zodat de substitutie progressief afgebouwd
kon worden.
Hypofysaire apoplexie is een acuut klinisch syndroom en een endocrinologische urgentie met
mogelijk levensbedreigende consequenties voor de moeder en het kind. De kliniek is erg divers en
vormt de reden van een vaak laattijdige diagnose. Tijdens de zwangerschap is apoplexie zeldzaam
met slechts enkele gerapporteerde casussen. Het ontstaansmechanisme van apoplexie blijft onduidelijk
en er worden verschillende risicofactoren naar voren geschoven. Een onmiddellijke behandeling
met corticosteroïden is essentieel, het uitvoeren van urgente transsfenoïdale heelkunde daarentegen
is afhankelijk van klinische parameters. Indien er tijdig gereageerd wordt met de juiste
behandeling, ondervinden normaal gezien noch de foetus, noch de moeder negatieve gevolgen.

Auteur
K. Coninx , H. Coppens
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE
Jaargang 2018, Volume 74