Psychopedagogische ondersteuning op de afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde in algemene ziekenhuizen in België: stand van zaken en beleidsopties

1 219 p
Samenvatting

Op afdelingen kinder- en jeugdgeneeskunde worden artsen steeds vaker geconfronteerd met
gedrags-, emotionele en opvoedingsproblemen. Een tweesporenbeleid met aandacht voor zowel
medische als psychopedagogische aspecten is op dat moment aangewezen. Vanuit het Zorgprogramma
voor Kinderen wordt omkadering voor psychopedagogische ondersteuning voorzien,
maar er is weinig zicht op de organisatie ervan. In dit onderzoek werden medische diensthoofden,
psychopedagogische medewerkers en financieel verantwoordelijken van algemene ziekenhuizen
met een afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde in België bevraagd over de samenstelling, het
takenpakket en de financiering van het psychopedagogische team evenals over de knelpunten bij
de organisatie van de psychopedagogische ondersteuning. Hieruit bleek dat alle respondenten het
belang en de noodzaak van psychopedagogische ondersteuning op de afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde
erkennen. Er wordt meer geïnvesteerd in goed uitgebouwde psychopedagogische
teams met hoger opgeleide medewerkers dan voorzien in het Zorgprogramma. De leden van het
psychopedagogische team nemen een breed spectrum aan patiënt-, team- en beleidsgebonden
taken op en worden met zeer verschillende problematieken geconfronteerd. De samenwerking
met andere disciplines verloopt doorgaans goed. Er is een grote nood aan meer middelen, meer
personeel, een betere infrastructuur, een betere opleiding en professionalisering. Kortom, een herziening
van het beleid inzake psychopedagogische ondersteuning is aangewezen.

Auteur
K. Petry , M. Raes , P. Alliet , H. Van Hauthem , J. Evrard , C. Vermylen , C. Van Geet
Vakgebied
PEDIATRIE
Jaargang 2018, Volume 74