Twee adolescenten met hypocalciëmische spierkrampen veroorzaakt door pseudohypoparathyreoïdie type 1b

1 345 p
Samenvatting

De ziektegeschiedenis van twee pubertaire jongens met recidiverende spierkrampen wordt beschreven.
Op basis van de klinische en de laboratoriumgegevens (hypocalciëmie, hyperfosfatemie, verhoogd
parathormoongehalte (PTH)) werd de diagnose gesteld van pseudohypoparathyreoïdie
(PHP). Moleculair genetisch onderzoek toonde een verstoorde GNAS-methylatie („guanine nucleotide-
binding protein, alpha-stimulating”), zoals beschreven bij PHP type 1b (PHP1b). Onder een
behandeling met calciumsupplementen en actieve vitamine D-metabolieten normaliseerden de biochemische
afwijkingen en verdwenen de klinische klachten.
PHP maakt deel uit van de PTH-resistentiesyndromen, een groep zeldzame en heterogene aandoeningen
gekenmerkt door een stoornis in de PTH-signaaltransductieroute. De verschillende vormen
van PHP worden veroorzaakt door (epi)genetische afwijkingen in het GNAS-gen, gelegen op de lange
arm van chromosoom 20, dat o.a. codeert voor de Gsα-unit van G-proteïnegekoppelde receptoren
(GPCR’s), waartoe de PTH-receptor behoort. Deze genlocus heeft een complex ingeprent expressiepatroon
dat door alternatieve splitsing aanleiding geeft tot bi-allelische, maternale of paternale transcripten.
Sommige transcripten bevatten een differentieel gemethyleerd gebied (DMR) aan hun
5’-exons. In de meeste weefsels heeft de GNAS-locus een bi-allelische expressie, terwijl er in bepaalde
weefsels (o.a. de proximale tubulus van de nier) voornamelijk een maternale expressie waargenomen
wordt. Indien een GNAS-afwijking maternaal overgeërfd wordt of de novo voorkomt op het maternale
allel, dan zullen het Gsα-niveau en/of de Gsα-activiteit verminderen, resulterend in PHP.

Auteur
G. Massa , M. Kerkhofs , K. Freson
Vakgebied
ENDOCRINOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75