Acute salicylaatintoxicatie bij volwassenen

1 034 p
Samenvatting

Een acute salicylaatintoxicatie is een medische urgentie. Wegens het wijdverbreide gebruik van
ontstekingsremmers blijft het herkennen en snel kunnen instellen van een aangepaste behandeling
uitermate belangrijk. Acetylsalicylzuur (Aspirine®) is het meest gebruikte salicylaat op de markt en is
aangewezen bij koorts, inflammatie en pijn. Door zijn anti-aggregerende eigenschappen is acetylsalicylzuur ook zinvol voor secundaire cardiovasculaire preventie.
De symptomen van een acute intoxicatie zijn hyperpneu, koorts, tinnitus, nausea en braken,
alsook stoornissen in het zuur-base-evenwicht, die zich meestal uiten als primaire respiratoire alkalose of een mengbeeld van respiratoire alkalose en metabole acidose. Bij ernstige gevallen kunnen
centrale symptomen en longoedeem optreden.
Aangezien salicylaten uitsluitend renaal worden uitgescheiden, is een inschatting van de nierfunctie heel belangrijk voor de diagnostiek. Een thoraxfoto is aanbevolen om te screenen naar longoedeem. Een serumlactaatmeting of een bloedgasanalyse helpt om de mate van metabole acidose
in te schatten.
De behandeling bestaat primair uit het alkaliniseren van het serum en de urine met behulp van
natriumbicarbonaat, hetzij via een snel infuus, hetzij als een bolus en later als een onderhoudsinfuus. In bepaalde gevallen moet er hemodialyse worden opgestart. Het kaliumgehalte moet
steeds worden gecorrigeerd naar hoognormale waarden. Indien mogelijk moet intubatie worden
vermeden.

Auteur
S. Beerten , C. Libeer
Vakgebied
PNEUMOLOGIE , FARMACOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75