Richtlijnen auteurs

Alleen oorspronkelijke bijdragen die uitsluitend aan het Tijdschrift voor Geneeskunde worden aangeboden, worden na peer review opgenomen. De redactie volgt de laatste versie van de „Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals”, zoals opgesteld op de jaarvergadering van het „International Committee of Medical Journal Editors”. Deze voorschriften zijn bij de redactie verkrijgbaar en kunnen geraadpleegd worden op de website www.tvg.be

 

indiening van manuScripten

De tekst moet in geschreven stijl (derdepersoonsvorm, doorlopend en vloeiend leesbaar) gesteld zijn. De nieuwe spelling (Spellingbesluit 2005) wordt toegepast. Alle gebruikte afkortingen moeten uitgelegd worden. De manuscripten moeten worden ingestuurd in één Word-document (in één kolom, lettertype Times New Roman, lettergrootte 12 en met dubbele regelafstand). Gelieve de volledige tekst elektronisch in te leveren via info [at] tvg.be

Elk manuscript moet de volgende onderdelen bevatten:

 • Titelblad met dienstreferenties en correspondentieadres (dit moet een „senior author” zijn) (max. 6 auteurs, bij meer dan 6 auteurs kunnen deze vermeld worden in het dankwoord)
 • „In een oogopslag” (max. 30 woorden)
 • Beknopte samenvatting (max. 200 woorden)
 • Inleiding
 • Tekst (bij voorkeur rond de 2.000 woorden, max. 3.000 woorden)
 • Besluit
 • Dankwoord (indien vereist)
 • Mogelijk belangenconflict en financiële ondersteuning
 • Engelse titel en abstract (max. 200 woorden)
 • Tabellen met titel, alsook eventuele bron
 • Figuren met titel, alsook eventuele bron
 • Literatuurreferenties (max. 40)
 • Handtekening van elke coauteur

„in een Oogopslag”

De „In een oogopslag”-teksten worden vooraan in elk nummer gepubliceerd. Enkel de belangrijkste boodschap van het manuscript wordt kernachtig meegedeeld. Het is niet de bedoeling een ingekorte samenvatting te publiceren.

Figuren

De figuren moeten in het Nederlands zijn en opgesteld zijn in een zodanig formaat dat de eindredactie er correcties in kan aanbrengen. Ze moeten een hoge resolutie van minstens 300 dpi hebben en verduidelijkt worden met merktekens (pijlen), vermeld en verklaard in de legende.

literatuur

In de literatuurlijst worden de gerefereerde artikelen niet alfabetisch, maar opeenvolgend naar de volgorde van verwijzing in de tekst gerangschikt (enkel in de tekst zelf, dus niet in de samenvatting of het besluit). Als er in de tekst naar de literatuur wordt verwezen, moet dat door een nummer tussen haakjes op het einde van de zin. De nummering verloopt in volgorde van verwijzing in de tekst. Wordt er meermaals naar dezelfde bron verwezen, dan telt de eerste verwijzing. Websites moeten in de tekst zelf vermeld worden tussen haakjes op het einde van de zin. Voetnoten worden het best niet gebruikt.

 • Voor de literatuuraangave worden de „Vancouver”-regels gevolgd.
 • Voor tijdschriftartikelen: vermeld tot 6 auteurs. Vanaf 7 auteurs moeten enkel de eerste 3 worden ingevuld met als aanvulling „et al.”. Vermeld ook de initialen. Vervolgens worden vermeld: Titel. Tijdschrift + jaar ; volume: begin- en eindpagina. De naam van het tijdschrift wordt vermeld in de standaardafkorting volgens de Index Medicus.
 • Voor verwijzing naar een hoofdstuk in een boek: vermeld auteur(s). Titel. In: Auteurs. Titel. Plaats van de uitgave: Naam van de uitgeverij, jaar. Begin- en eindpagina.

aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke bijdragen berust bij de auteur(s). Hetzelfde geldt voor de berichten en mededelingen door derden verstrekt.

accreditering

De eerste, tweede en derde auteurs van ieder artikel kunnen elk een individuele accrediteringsaanvraag doen. Via het persoonlijke online RIZIV-dossier kan er een accrediteringsaanvraag formulier voor de rubriek Wetenschappelijke publicatie ingediend worden. Vermeld moet worden of het gaat om een publicatie in een boek of een tijdschrift, de datum van de publicatie en of het gaat om de eerste auteur of coauteur.

De aanvrager opent zijn online RIZIV-dossier → aanvraag erkenning activiteiten → individuele activiteiten → publicatie.

cOpyright

Overname of kopiëren is verboden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het Tijdschrift en de auteur(s).

info [at] tvg.be (KLIK HIER OM IN TE DIENEN)