Richtlijnen auteurs

Alleen oorspronkelijke bijdragen die uitsluitend aan het Tijdschrift voor Geneeskunde worden aangeboden, worden na peer review opgenomen. De redactie volgt de laatste versie van de “Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals”, zoals opgesteld op de jaarvergadering van het “International Committee of Medical Journal Editors”.

 

Indiening van manuscripten

Manuscripten worden per mail ingediend als één Word-document (in 1 kolom, Times New Roman 12, dubbele interlinie). De tekst moet in geschreven stijl en in de derdepersoonsvorm opgesteld zijn. Afkortingen moeten uitgelegd worden. De nieuwe spelling (Spellingbesluit 2005) wordt toegepast.

Elk manuscript moet de volgende onderdelen bevatten:

-        Titelblad met dienstreferenties en correspondentieadres (dit moet een “senior author” zijn): indien er meer dan 6 auteurs vermeld worden, moeten zij elk hun bijdrage aantonen of kan men gebruikmaken van een dankwoord

-        In een oogopslag (max. 30 woorden)

-       Samenvatting (max. 200 woorden)

-        Inleiding-bespreking-besluit (± 2.500 woorden)

-        Mogelijk belangenconflict en financiële ondersteuning

-        Engelse abstract (+ titel) (max. 200 woorden)

-        Eventuele tabellen (met titel) en figuren (met legende) (+ bronvermelding)

-        Literatuurreferenties (max. 40 voor onderzoeksartikels en case reports)

In een oogopslag

Deze korte teksten worden vooraan in elk nummer gepubliceerd. Enkel de belangrijkste boodschap van het artikel wordt kernachtig meegedeeld. Het gaat hier niet om een ingekorte samenvatting.

Figuren

De figuren moeten in het Nederlands zijn en opgesteld zijn in een zodanig formaat dat de eindredactie er correcties in kan aanbrengen. Ze moeten een hoge resolutie van minstens 300 dpi hebben en verduidelijkt worden met merktekens (pijlen), vermeld en verklaard in de legende.

Literatuur

In de literatuurlijst worden de gerefereerde artikelen niet alfabetisch, maar in volgorde van verwijzing in de tekst gerangschikt. In de tekst zelf worden de referenties achteraan de zin geplaatst, met telkens het cijfer tussen ronde haakjes. Wordt er meermaals naar dezelfde bron verwezen, dan telt de eerste verwijzing.

Hierbij worden de “Vancouver”-regels gevolgd, met de volgende TvG-huisstijl:

-        Tijdschriftartikelen: bij meer dan 6 auteurs, worden enkel de eerste 3 vermeld, gevolgd door “et al.”. Daarna volgen de titel, het tijdschrift (standaardafkorting volgens de Index Medicus), het jaar, het volume, de begin- en de eindpagina. Voorbeeld: Alaofi R, Nassif M, Hajeili M. Prophylactic mastectomy for the prevention of breast cancer: review of the literature. Avicenna J Med 2018; 8: 67-77.

-        Boeken: vermeld de auteur(s), de titel, de plaats van uitgave, de naam van de uitgeverij, het jaar en eventueel de begin- en eindpagina.

Bij twijfel kunnen vorige TvG-artikels geraadpleegd worden, ofwel de volgende websites:

https://bib.kuleuven.be/training-en-tutorials/citeren/vancouver

https://www.rug.nl/language-centre/communication-training/academic/hacv/handboek/schriftelijk/student/bronnen-literatuur/vancouver

Elk ingediend artikel waarvan de referentielijst niet voldoet aan deze voorschriften, zal onverbiddelijk worden teruggestuurd ter correctie alvorens het reviewproces wordt aangevat. 

Pdf

De corresponderend auteur ontvangt na publicatie van zijn/haar artikel hiervan de definitieve pdf per mail. 

Aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke bijdragen berust bij de auteur(s).

Accreditering

De eerste, tweede en derde auteurs van ieder artikel kunnen elk een individuele accrediteringsaanvraag doen. Via het persoonlijke online RIZIV-dossier kan er een accrediteringsaanvraagformulier voor de rubriek “Wetenschappelijke publicatie” ingediend worden.

Copyright

Overname of kopiëren is verboden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het TvG en de auteur(s).

info [at] tvg.be (KLIK HIER OM IN TE DIENEN)